جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 50

فهرست
ويژگى هاى درام صوتى فارسى براى كودكان: بررسى موردى آثار شركت چهل و هشت داستان
الميرا كاظمى مجاورى، بهروز محمودى بختيارى…………………………………………. 7
نمايشنامه و نشانه هاى تصويرى
سميه يعقوبى، فرهاد ناظرزاده كرمانى، جليل تجليل………………………………….. 29
بررسى الگوى اقتباس براساس روند تبديل ساختارى رمان دل سگ ميخاييل بولگاكف به نمايشنامه
دل سگ محمد يعقوبى
مهدى نصيرى………… 57
بررسى سبك شناسانه نمايشنامه هاى اكبر رادى با تكيه بر آثار نگاشته شده دهه پنجاه
پوپك رحيمى، رحمت امينى…………………………………………………. 89
چگونگى طراحى لباس نمايش براساس مبانى هنرهاى تجسمى
مجيد اسدى فارسانى، مهدى پوررضائيان………………………………………… 109
سنه كا و بررسى نمايشنامه تى اس تيز و مقوله خشونت درآن
سميه ارسلانى، لطيفه سلامت………………………………………………… 133
ريشه ى تئاتر ابزورد در تراژدى هاى يونان باستان
خداداد رضايى، احمد جولايى……………………………………… 153

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند