فصلنامه تئاتر شماره 89

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر شماره هشتاد و نه / تابستان هزار و چهارصد و یک صاحب امتیاز : انجمن

15,000 تومان
نسخه دیجیتال
184 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 88

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره هشتاد و هشت / بهار هزار و چهارصد و یک
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر قادر آشنا
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی

(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران)
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
۳ .دکتر محمود عزیزی
استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران
4 .دکتر فرزان سجودی
استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی
دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری
دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاهتهران
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیانکناری
دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
مدیر داخلی: دکتر مهدی نصیری
دبیر اجرایی : مرجان سمندری
ویراستار فارسی: مهسا بزرگی
ویراستار انگلیسی: آیسان نوروزی
مدیر هنری: شیما تجلی
اشتراک: علیرضا لطفعلی
سامانه دفتر پژوهش و انتشارات نمایش: org.namayesh.w

15,000 تومان
نسخه دیجیتال
279 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 87

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره هشتاد و هفت / زمستان هزار و چهارصد
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر قادر آشنا
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
(استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
۳ .دکتر محمود عزیزی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
4 .دکتر فرزان سجودی
(استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی
(دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری
(دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاه تهران)
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری
(دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
مدیر داخلی: دکتر مهدی نصیری
دبیر اجرایی : مرجان سمندری
ویراستار فارسی: شیرین رضاییان
ویراستار انگلیسی: آیسان نوروزی
مدیر هنری: شیما تجلی
اشتراک: علیرضا لطفعلی

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
130 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 86

بازدیدها: 127

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
387 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 85

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………………………………………………………….. 9
ناخودآگاهی متن و ایدئولوژی در سه نمایشنامهی غروب در دیاری غریب، قصه ماه پنهان
و پهلوان اکبر میمیرد از بهرام بیضایی
مریم دادخواه تهرانی، بهروز محمودی بختیاری ………………………………………………………… 13
سیاست هویت: بررسی غیاب شهر تهران در درام پهلوی اول
بهزاد آقاجمالی، کامران سپهران ………………………………………………………………………………. 35
اسطورههای بالگردان در نمایشهای ایرانی با تاکیدی بر آثار بهرام بیضایی
مژگان خالقی ………………………………………………………………………………………………………. 57
بازخوانی زن اساطیری در سیمای دخت پیامبر به روایت شبیهنامهنویسان
محمدحسین ناصربخت ………………………………………………………………………………………… 71
لزوم آزادی در شخصیتهای پروتاگونیست )قهرمان( تراژدیهای یونان با نظر به
نمایشنامه آنتیگونه از دیدگاه هگل
حامد شیوایی، شهال اسالمی، شمسالملوک مصطفوی ……………………………………………….. 89
بررسی اهداف انجمن ایران جوان در راستای اصالحات فرهنگی و اجتماعی اواخر
قاجاریه و نقش آن در شکلگیری نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده نوشته حسن مقدم
داود زاهدی ………………………………………………………………………………………………………. 113

 

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
372 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه نمایش شماره 84

فصلنامه نمایش شماره84

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………………………. 9
مطالعه ی نقش دولت، شهرداری تهران و بخش خصوصی در ساخت سالنهای تئاترِ
هنری در تهران از سال 1357 تا 1396
بهادر امیرشا ه کرمی، مهدی حامدسقایان، رسول بیدرام ………………………………………………. 13
کووید 19 و کشف قالبی تازه در تئاتر آنلاین؛ IGTV Drama
پیام فروتن یکتا …………………………………………………………………………………………………… 37
درام تاریخی صادق هدایت از دیدگاه نظریه‌ی تاریخ گرایانه ی جدید
محمد هاشمی …………………………………………………………………………………………………….. 57
مطالعه ی وجوه پدیدارشناسانه ی شخصیت دراماتیک رند در اشعار حافظ، براسا س آرا
هایدگر و تطبیق با درام فرستاده، نوشته ی گابریل مارسل
رامین حیدری فاروقی، محمدرضا شریف زاده، سیدمصطفی مختاباد، اسماعیل بنی اردلان…. 81
مطالعه ی پدیدارشناختی مفهوم انسان در نمایشنامه ی ویتسک نوشته ی گئورگ بوشنر،
براساس نظریه ی گشتال تدرمانی فریتس پرلز و فلسف هی ژیل دلوز
مرجان حسین زاد ه نمدی، محمد علی خبری، حسین اردلانی …………………………………….. 113
نقد گفتمان فاشیسم دراندیشه ی دیالکتیکیِ برتولت برشت وتئوری انتقادی والتر بنیامین
با نگاهی به نمایشنامه ی آدم آدم است
غلامرضا عباسی ……………………………………………………………………………..137

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
453 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه نمایش شماره 83

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………………………………………………………….. 9
دراماتورژی طراحانه با بهره گیری از اندیشه شالوده شکنی ژاک دریدا
علیرضا حسین زاده، رضا مهدی زاده ………………………………………………………………………… 13
مطالعه ی انتقادی تاثیر مهاجرت بر هویت شخصیت های نمایشنامه ی پاره سنگ در
جی بهایش اثر مری جونز
علی رجب زاده طهماسبی، احسان آجورلو، پویا رئیسی ………………………………………………. 31
تبیین جایگاه و نقش تئاتر خیابانی در رشد اجتماعی با تکیه بر تأملات زیبایی شناسانه و
تربیتی جان دیویی
میلاد حسن نیا، نادر شایگان فر، رحمت امینی ……………………………………………………………. 51
اسلحه و انسان جورج برنارد شاو: طنزی با گفتمان سازی ضد ایدئولوژیک یا کمدیِ
همگام با ابزار های ایدئولوژیک؟
نوید مقصود، بهروز محمودی بختیاری ……………………………………………………………………. 71
بررسی تطبیقی نمایشنامه های «افعی طلائی » اثر علی نصیریان و «پایین، گذر سقاخانه » اثر
اکبر رادی در پردازش شخصیت های لوتی و لومپن
حسین شماخی، محمدحسین ناصربخت …………………………………………………………………. 93
واکاوی پدیده قاجارگرایی در ادبیات نمایشی دهه هفتاد و هشتاد از منظر آرای لوکاچ
نسیم سلیمانی، علی روحانی، بهزاد آقاجمالی ………………………………………………………….. 119
مروری بر رویکردهای جایگزین برای الگوی کلاسیک حضور صحنه ای در هنرهای
نمایشی
سارا پینی / سعید اسدی ……………………………………………………………………………………….136

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
481 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 82

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………….. 9
اسطوره سازی بازنگرمحور در نمایشنامه های بهرام بیضایی
سپهر کریمی، بهی حدائق …………………………………. 13
مقایسه تطبیقی کارگردانی تصویرگرای علی رفیعی و رابرت ویلسون
سروش طاهری، حسین اردلانی، مانلی حسین پور ……………………….. 33
نقش و اهمیت بداهه پردازی در نمایش های شادی آور ایرانی با تأکید بر سیاه بازی
علی اصغر فهیمی فر، رضا عباسي ……………………………………….. 51
خوانش نمایش های شادی آور در دوره ی قاجاریه از منظر «نوشتار زنانه »
رفیق نصرتی، سپیده شمس ……………………………………………… 73
جایگاه اخلاق در نمایشنامه افول براساس تحلیل تعاملات اجتماعی ابن مسکویه
امین رهبر، اسماعیل بنی اردلان، زهرا گلناز منطقی فسایی …………………………. 89
گفتمان قدرت استیون لوکس در آثار آرتور میلر با تاکید بر نمایشنامه همه پسران من
حجت شهیدی، علیرضا بنیادی ………………………………………………………..115

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
539 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 81

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………… 9
نقش ادراک حسی در اجراهای مارینا آبراموویچ، براساس اندیشه ی موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شم سالملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی ……………………………………………. 13
بهره گیری از آموزه های سیستم استانیسلاوسکی در پرورش بازیگر اپرا
مهدی شاه رضا، مهدی حامدسقایان ………………………………………….. 31
جوهره ی تئاتر ناب، مواجهه ی ابدی تراژدی زیستن و خواست آزادی
نبی الله گیاه چی، شهاب الدین عادل، اسماعیل بنی اردلان ……………………….. 53
مطالعه و مقایسه ی فرهنگ لوطی گری و لمپنیسم در نمایشنامه های اسماعیل خلج
راضیه جلیلی سچه گانی ………………………………………………………. 79
مطالعه ی نقش و جایگاه شوخی در نمایشنامه ی دایره ی گچی قفقازی اثر برتولت برشت
غلامرضا عباسی، سیدمصطفی مختاباد، محمدرضا شری فزاده …………………………………….. 97
مطالعه ی شبیه خوانی(تعزیه) به عنوان یک رسانه ی مذهبی در شهر میبد با رویکرد آینده پژوهی
غلامرضا کارگر شورکی، ابوالقاسم عاصی، علی محمد مزیدی شرف آبادی …………………… 119

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
814 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 80

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………… 9
کارکرد کمینه گرایی در کارگردانی تئاتر پست مدرن با تأکید بر مینیمالیسم عنصر بازیگر
در تجربیات تادئوش کانتور
پروین شجاعی، رضا دادویی …………………………………………. 13
سنجش عملی آرای بارت در مورد قواعد و علل زیبایی و جذابیت لباس تئاتر
اسماعیل شفیعی، گلناز گلشن …………………………………………….. 35
حقوق هنرمندان مجری در تئاتر ایران
سارا برومندی، فرهاد مهندس پور …………………………………………… 71
ظرفیت های درام موسیقایی در تولید مستند رادیویی
پدرام بهاآبادی راوری، حسن خجسته باقرزاده، مجید شریف خدایی ……………………………. 89
ریخت نگاری آیین نمايشي مذهبي خه رره در عاشورای لرستان با رویکرد تفسیرگرایی
گیرتز و مبتنی بر آخشیج های ایران باستان
الهام عارف، محمد عارف، وحید گلستان ………………………………………….. 113
واکاوی مفهوم غیریت زنانه در کمدی های آریستوفانس
مریم نصراصفهانی ………………………………………………………………… 143

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
899 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 79

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………. 9
آفرینش نمایش از فلسفه: خوانش کیرکگاردی از نمایشنامه ی «مراسم قطع دست در
اسپوکن » مارتین مک دونا
مهدی محمدی کیاکلااملشی، محمدرضا شریف زاده، سید مصطفی مختاباد ……………………. 13
جایگاه تكنولوژی «هولوگرافی » و «ویدیومپینگ » در هنرهای اجرایی در قرن بیست ویکم
آسیه انصاریان، مسعود دلخواه ………………………………………………. 39
نمودهای سبک زندگی در عناصر صحنه ای نمایشنامه ی «نگاهمان می کنند » با رویکرد
نشانه شناسی اجتماعی براساس آرای تئوون لیوون
آزاده شاهمیری، شادی کر مرودی …………………………………………………… 59
نقش «زشتی » در تراژدی های منتخب دوره ی آتیکا در یونان با تکیه بر آراء افلاطون و
ارسطو
عیسی نوری وایقان، شم سالملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی …………………………………… 77
مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن سازی گونه های نمایشی
ژاپن
محمّد اوحدی حائری ……………………………………………………… 95
مطالعه عناصر ساختاری و محتوایی آیین سینه زنی دواره ای به مثابه ی یک نمایش
جهانشیر یاراحمدی، مهدی نصیری ……………………………………………. 115
مشاغل و حرفه ای بودن در فرهنگ و هنر
لنارت جی. سونسن / سعید اسدی، سپهر اسدی …………………………….. 132

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
999 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 78

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………….. 9
نقش واقعیت مجازی و افزوده در طراحی صحنه تئاتر
پیام فروتن یکتا، مولود رضوانی …………………………………………….. 13
«شخصیت پردازی غیرمستقیم » ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره ی «الکترا »(در
تراژدی های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)
عطاالله کوپال، صبوره رنگرز ………………………………………………… 41
مطالعه ی رویکرد انتقادی و اصلاح گرایانه ی درام گروتسک در نمایشنامه ی «بر پهنه ی
دریا » اسلاومیر مروژک
فاطمه (آتوسا) راستی یگانه ……………………………………. 65
مفهوم هویت در نمایشنامه ی «آی با کلاه، آی ب یکلاه » اثر غلامحسین ساعدی از منظر
تئوری بازتاب
یعقوب آژند، رضا دادویی، حمیدرضا بسحاق …………………………………. 85
مطالعه ی تعزیه ی زنانه؛ نخستین تجربه های نمایش زنان ایرانی
حسن ذوالفقاري، مسلم نادعلی زاده ………………………………………………. 105
بررسی جامعه شناسانه ی نمایشنامه ی «آهسته با گل سرخ » اثر اکبررادی با تکیه بر آرای
لوسین گلدمن
نیلوفرزارع، اعظم راودراد ………………………………………………………… 121

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
960 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 77

فهرست
سخن سردبیر……………………………………………………………… 9
کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی(ع)
محمدعلی خبری، مهدی جوزی ………………………………………. 13
دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
محمدحسین ناصربخت …………………………………………………. 35
تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون
مسعود دلخواه، پریسا آب تین …………………………………………… 61
اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ
محمدرضا شریف زاده، سارا نوری ………………………………………. 79
راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت
محمد هاشمیان، نرگس یزدی ………………………………………… 105
نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)
وحید وزیری، سارا عالم، علی رضایی شریف ……………………….. 133

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
765 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 76

فهرست
سخن سردبیر ………………………………. 9
مفهوم مخاطب در آثار ماریناآبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شمس الملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی ………………………….. 13
مطالعه ی سنت و مدرنیته در نمایشنامه های باستان گرا از 1300 تا 1320 (با رویکردی
جامعه شناسانه)
امیررضا امیری دیلمانی، محمدجعفر یوسفیان کناری ……………………. 31
تحلیل نشانه شناختی کارکردهای ارتباطی تبلیغی پوستر تئاتر در ایران (نمونه موردی:
پوسترهای تئاتر دهه سی شمسی)
مریم مافی، مهدی کشاورز افشار ……………………………………. 51
بازخوانی انیمیسم بر جان بخشی عروسک براساس نظریه ادوارد برنت تیلور
زهره بهروزی نیا …………………………………………………. 95
اقتباس و اعتراض: طبیعت زدایی و برساخت گرایی پسامدرن در «لیر » ادوارد باند
مهدی جاویدشاد …………………………………… 109
مطالعه ی اصول بداهه پردازی براساس نظریه ی اجرا و چگونگی آن در تئاتر نان و
عروسک
محمود عزیزی، سمیرا سادات رنجبران طباطبایی، حامی علیزاده …………………………. 129

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
999 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 75

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………… 9
تأثیر محدودیت های اجتماعی نظارتی بر خلاقیت های اجرایی در تئاتر ایران
مهدی تاج الدین، مهرداد رایانی مخصوص ………………………………… 13
معناباختگی رویای امریکایی در دو نمایشنامه ی آلیس کوچولو و مرگ بسی اسمیت از آثار
ادوارد آلبی با تکیه بر نظریه جورج هربرت مید
مینا جهانگیری، فاضل اسدی امجد، علیرضا امیدبخش ………………………… 31
مطالعه روند نمایشنامه نویسی برای کودکان در دوران معاصر براساس نظریه یادگیری
اجتماعی آلبرت بندورا
ندا غفاری …………………………………………. 57
ریل تایم فیلم: همزمانی و این همانی تصاویر در صحن هی تئاتر
لیلی گله داران ……………………………………. 79
هستی و نیستی و نمود آن در نمایشنامه ی مگس ها نوشته ی ژان پل سارتر
حمید کاکاسلطانی، حسین اردلانی، محمد عارف ……………………… 99
تغییر و تحول متنی نسخ دو مجلس تعزیه میرعزا در دو دهه 80 و 90 شمسی
سیدمهدی حسینی، سیدمصطفی مختابادامرئی ………………………..113

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
988 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 74

فصلنامه تئاتر شماره 74

سخن سردبیر……………………………………………………9
چگونگی خلق فضاهای فیزیکی و عاطفی در مولتی مدیای »یک نامه ی عاشقانه«
سیامک احمدی سوادکوهی / امیر دژاکام……………………………………13
بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره ی درونی نمایش در پوسترهای تئاتر میشل باتوری
با رویکرد نشانه شناسانه
سام ایزدی خالق آبادی……………………………….43
مبارک و کاراگز: افول و شکوفایی مطالعه ی تطبیقی حضور دو شخصیت عروسکی در
ایران و ترکیه
سپیده نورائی…………………………………………….63
کنکاشی در شکل گیری گروه تئاتر آناهیتا و تأثیر آن بر تئاتر ایران )1343ـ1337)
مریم رحیمی / روح اله جعفری…………………………………83
نگاهی تاریخی بر دوران فعالیت تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر وضعیت تئاتر کشور
بین سالهای 1280 تا 1357 شمسی
آهو تعلیمی / ناصر آقایی…………………………………107
مناسبات بینامتنی میان جغرافیای فرهنگی و ادبیات دراماتیک با نگاهی ویژه به موضوع
خشونت در تی اس تیز سنکا
سعید یزدانی………………………..123

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
807 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره 73 جلد رو

فصلنامه تئاتر شماره 73

سخن سردبیر ……………………………………………………………9
بررسی ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای رونق گردشگری در استان اصفهان
مریم شکریزاده / ندا ترابي فارساني / سجاد باغبان ماهر ……………………………………………..13
سنجش انرژي مصرفي در اتودهاي بيومكانيك ميرهولد با استفاده از فناوري شتاب سنجي سه
محوره
عليرضا هايل مقدم / مهدي حامدسقايان / مهدي خالقي تازجي………………………………….35
نقالی و پنسوری؛ ایستایی و پویایی (مطالعه ی تطبیقی دو گونه ی نمایشی ایران و کره)
مجید سرسنگی / نیلوفر زارع…………………………………………..53
اهداف تربیت در بازی های نمایشی
بهراد باقری / مهرداد رایانی مخصوص……………………………………….73
چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با استفاده از عناصر میزانسن براساس
نظریه حس مکان نوربرگ شولتز
محمدحسین عابدی / ایرج اعتصام / سید مصطفی مختاباد امری / آزاده شاهچراغی …………………….95
تقابل کنش حماسی و کنش تراژیک در تراژدی های آیسخولوس
عرفان ناظر……………………………………………………………..115

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
999 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره 72

فصلنامه تئاتر شماره 72

سخن سردبیر…………………………………………………………9
شخصیت پردازی واقعگرای »زن« در آثار اکبر رادی با رویکرد انگاره های اگزیستانسیالیسم
فمینیست سیمون دوبوار با عنوان زن در »موقعیت«
فریندخت زاهدی / تکتم نوبخت ……………………………………………………….13
تحلیل سطوح گفتمانی و جلوه های فراداستانی نمایشنامه ی »از پشت شیشه ها« اثر اکبر
رادی (با رویکردی روایت شناسانه)
محمدجعفر یوسفیان کناری / پریسا سردشتی …………………………………………………..33
ِ بررسی ماهیت مرگ و هستی کاراکترهای اصلی تراژدیهای چهارگانه ی شکسپیر
براساس آراء هایدگر
اسماعیل شفیعی / حسن خیری ……………………………………………………53
دراماتورژي شيزوفرنيك: تأملاتی در مورد متن و نامتن
علي اكبر عليزاد …………………………………………………………………77
»ایزد ماشینی«و مرگ تراژدی بررسی چرایی انحطاط تراژدی، همزمان با ظهورسوبژکتیویته
در فلسفه
سعید نیکورزم …………………………………………………………………….91
قابلیتهای نمایشی منظومه نصایح الاطفال برای تئاتر تعلیمی از دیدگاه روانشناختی
طاهره رضایی / علی آنیزاده ……………………………………………………….109
ماسک به مثابه عروسک در تئاتر یونان باستان براساس تعریف هنریک یورکفسکی از
خاستگاه و چیستی عروسک
زهره بهروزی نیا / شیوا مسعودی …………………………………………………131

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
908 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 71

سخن سردبیر………………………………………………………………..9
ناتیه شاستره، دستورالعملهایی برای ظهور رسه در نمایش هندی
سمیه رمضان ماهی / حسن بلخاری قهی / محمدرضا ریخته گران…………………………….13
تحلیل کارکرد »دیگری غایب« در ساختار نمایشی گزیده ای از نمایشنامه های
تک شخصیتی ایرانی
سیدمصطفی مختاباد / حسین ملکی……………………………………..43
تحلیل جایگاه زنان در نمایشنامه های بهرام بیضایی
حسین فرخی……………………………………………………………63
مطالعه تطبیقی تعزیه شهادت امام حسین(ع) براساس سه نسخه متفاوت (الکساندر
خوجکو، محمدحسن رجائی زفره ای، حسن صالحی راد)
محمدحسین ناصربخت / فرهاد بردباری …………………………………………….91
تأثیر برتولت برشت بر آثار سعد اردش کارگردان مصری
مهدی حامدسقایان / علی خلیلی………………………………………………123
راهکارهایی برای طراحی و اجرای کارگاه سبز ساخت دکور تئاتر و سینما
پیام فروتن یکتا / راضیه اسعدزاده…………………………………………139
جایگاه تربیت در نمایشنامه های ویژهی کودکان و نوجوانان در دهه ی اخیر )سالهای
95ـ1385)
مهناز عبدبهزاد………………………………………………………..163

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
924 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 70

سخن سردبیر ……………………………………………………………….9
تحلیل جنبه های شخصیتی آژاکس در نمایشنامه ای به همین نام اثر سوفوکل بر اساس
آرای باقیمانده از سوفسطاییان: پروتاگوراس
محمدحسین جدیدی نژاد / فریندخت زاهدی …………………………………………13
حاکمیت مطلق شر در تراژدیهای شکسپیر با تمرکز بر آرای هانا آرنت
هادی موسوی / مهرداد رایانی مخصوص …………………………………………………35
تاملی بر نقش تماشاگر در فرآیند اجرای تئاتر
مژگان خالقی ………………………………………………………………….61
تبیین دراماتورژی بازیگر در فضای دینامیک تئاتر پست مدرن بر اساس نظریه ی یوجینیو
باربا
محسن حکیمی / حمیدرضا افشار…………………………………………………….83 84
تئاتر بدون بازیگر: هاینر گوبلز و پست دراماتیسم در اجرای اشیاء اشتیفتر
لیلی گله داران …………………………………………………………………..103
ساماندهی گروههای نمایشی با شیوه نوین مدیریتی، عقل جمعی و گسترش تئاتر
سیمین امیریان …………………………………………………………..129
تحلیل عنصر روايـت در اسطوره ی گيلگمش مبتنی بر دیدگاه نورثروپ فرای
ایرج افشاری اصل ………………………………………………………………….143

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
928 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 69

• سخن سردبیر ……………………………………….7
• تأثیر زمینه های فکری انقلاب مشروطه در پیدایش نمایش کمدی غربی در ایران
غلامحسین دولت آبادی، حسنعلی پورمند، رضا افهمی، فاطمه جان احمدی…………………..11
• نقد اجتماعی سلیقه مشروع تماشاگران تئاتر تهران ازمنظر نظریه میدان پییر بوردیو
فرزان سجودی، میثاق نعمت گرگانی…………………………..39
•مناسبات بینامتنی میان تاریخ و درام با نگرش ویژه به نمایشنامه مردی برای تمام فصول
سعید یزدانی، محمدرضا شهبازی……………………………..63
•تاثیر ساختار در بررسی نمایشنامه¬های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه داوودکیانیان و مسلم قاسمی
برای گروه سنی ب¬وج)
شایا محمدی رفیع، سهیلا موسوی سیرجانی…………………………79
• قابلیتهای نمايشي در »شعری برای جنگ« اثر قیصر امین پور
ارمغان بهداروند، سید احمد حسینی کازرونی، سید جعفر حمیدی………………………..99
• تحلیل گفتمان تعزیه از دریچۀ تاریخ نگاری اسلامی (با استناد بر مجلس شهادت امام حسین ع)
سید محمد هاشمی مطهر، ستار عودی، مهرناز بهروزی…………………..119
• شخصیت و شخصیت پردازی دراماتیک شیخ صنعان بر مبنای مراحل سه گانه سورن کیرکگارد
احسان زیورعالم، سیدفضل الله میرقادری، محمد فتحی سردهای ……………………………….135

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
858 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 68

• سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………….7
• رابطه نمایشنامه های خواندنی با نمایشنامه های ایرانی سالهای 1332-1357 از منظر مؤلفه های درام
دایجتیک مارتین پوخنر در نمایشنامه چشم در برابر چشم نوشته غلامحسین ساعدی
فرزان سجودی، مژده ثامتی، کامران سپهران …………………….11
• همکاری متقابل کارگردان، دراماتورژ و تماشاگر/ مخاطب در شکل گیری میزانسن
مهرداد رایانی مخصوص…………………………………….33
•رفتارشناسی فضا در طراحی صحنه شهری برای اجرای نمایشهای محیطی با تاکید بر میدان نقش جهان
اصفهان
رضا مهدی زاده، مسعود والهی………………………..55
•شناخت و دریافت نشانه های تصویری در تئاتر از دیدگاه نشانه شناسی
فروغ کاظمی، محمد لارتی ……………………………… 71
• اهمیت اشیاء در تبدیل فضای روایی به فضای نمایشی در آثار رادی(با تأکید بر نمایشنامه های دهۀ 60 و
70)
پرستو محبی، فریندخت زاهدی………………………………….95
ِ • کوررنگی ِ معنایی و سایه نگاری قدرت: مسأله ی هرمنوتیک در نمایشنامه ی صحنه هایی از اجرای یک اثر از
هاوارد بارکر
علیرضا فخرکننده…………………………………………113
• واکاوی تأثیر روان-جامعه‌‌شناختی »داغ ننگ« بر شخصیتهای آژاکس و مده آ
مسعود نقاش زاده، پویا رئیسی، محمدجعفر یوسفیان کناری …………………………147

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
869 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 67

• سخن سردبیر …………………………………………………….7
• بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب و نمایشنامه کوهولین با رویکرد روانکاوانه
مهدی داوری دولت آبادی، رحمت امینی…………………………….11
• تحلیل زبان شاعرانه ی دو نمایشنامه از بهرام بیضایی
مصطفی مختاباد، فاطمه فلاح………………………………..29
•»سایكو درام« در »زار« مطالعه تطبیقی دو شیوه درمانی آیین زار (سنتی) و سایكودرام (مدرن)
میترا خواجه ئیان، محمدرضاخاکی، پرویز آزادفالح……………………………..43
• ِ از اسطوره آناهیتا تا آیین گلی ِگلی بوشهر با نگاهی به دو متن کهن پارسی
اشرف سلطانی نیا، ناهید ثناگو ، مهدی نصیری ………………………. 61
• مثال تعزیه و مسأله ی بازنمایی
محمد راغب، مهدی فیضی …………………………………..77
•بررسی نقش ماکت در طراحی صحنه تئاتر و سینما
مصطفی مرادیان، فریدون علیاری…………………………………97
• بازخوانی آراء سارتر در باب تئاتر و اخلاق: هنرمند و مخاطب به مثابه آفرینندگان ارزشهای اخلاقی
بابک عباسی، شهلا اسلامی، منیره حجتی سعیدی ………………………………..115

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
579 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 66

• سخن سردبیر …………………………………………………………….7
• حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی
(با تاکید بر نمایشنامهی اولئانا)
حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی…………………..11
•نقش ویدیو پروجکشن در خلق زمانهای فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه
بر آراء گامبریج در باب زمان
اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذر، نیلوفر ملک……………………….29
•بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسخه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران
شهرام حبیب الله زرگر…………………………51
•تحلیل مهمترین جلوههای روابط زوج در 5 نمایشنامه از دهه ی هشتاد شمسی در ایران
پروانه احمدی، محمد جعفر یوسفیان کناری …………………………… 69
• گفتمان خشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تأکید بر مرده های بی کفن و دفن و گوشه نشینان آلتونا
مینو ابوذرجمهری، محمدحسین ناصربخت ……………………………..87
•بازخوانی سلطه به مثابه عروسک شدگی در هملت با سالاد فصل اثر اکبر رادی (با استناد به مفهوم سلطه از دیدگاه ماکس وبر)
شیوا مسعودی، زهره بهروزی نیا…………………………107
• سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران براساس نظریات پیر بوردیو
معصومه نصیری پور، فرح ترکمان ……………………………..121

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
743 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 65

• سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………….7
• جستاری روانکاوانه بر شخصیت های زن نمایشنامه ملکه زیباییلی‌‌‌نین با تاکید بر شاخصه ی خشونت و بر
اساس نظریات ژاک لکان
مصطفی مختاباد، آرزو بابایی، محمدرضا شریف زاده………………11
ِ • بررسی جامعه شناختی”کنش مشترک” از منظر تعاملگرایی نمادین ِ هربرت بلومر در نمایشنامه تاریخی
فاطمه عبدوس، ناهید احمدیان…………………………..29
•تحول تاریخی‌‌‌نگاشت استعاری قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر؛ از پولیس تا شهر مدرن
رفیق نصرتی، بهروز محمودی بختیاری، محمدباقرقهرمانی………………………………..51
•مقايسه جلوه‌‌‌های نمايشی هويت ايرانی در نمايشنامه¬های سه دهه اخير ايران(1360-1390)
سیمین مشکواتی، محمد جعفر یوسفیان کناری ………………………… 65
• تکه چین نویسی، کوشش های مدرن، رهیافت های پست مدرن. زمینه ها، عناصر، روشها، تأثیرات و چالش های
نمایشنامه نویسی تکه چینانه
بهرام جاللی‌‌‌پور ……………………………………89
• موسیقی دستگاهی، بستری مناسب برای شکل گیری تعزیه ایرانی
عبدالحسین مختاباد ……………………………………….113
• کارکرد “حضور غائب” و فضای خارج صحنه” در نمایشنامه چیزهای پیش پا افتاده نوشته سوزان گلسپل
نرگس یزدی……………………………………………131

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
949 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 64

• سخن سردبیر …………………………………………………………7
• بررسی شیوه ی نگارش نمایش رادیویی سه بعدی، بر اساس نظریه ی تخیل با مطالعه ی موردی نمایش
باینورال”اتاق بازجویی”
هدی فالح، شهرام گیل آبادی، حمیدرضا افشار………………………….11
• مطالعه تطبیقی دو کاراکتر شاخص تاریخ نمایش ایران و ترکیه : پهلوانکچل و قره گز
فهیمه میرزاحسین …………………………………….33
ِ •بررسی وضعیت نشر کتابهای مرتبط با تئاتر مقاومت در ایران (با تأکید بر چاپ آثار در ابتدای دهه های ۸۰
و ۹۰ خورشیدی)
مهدی حامد سقایان……………………………………………53
• بازنمایی تروماتیکی تراژدی نو در قاب تئاتر پست دراماتیک
نیوشا ستاری، کامران سپهران ………………………………. 69
• بازآفرینی ادبیات داستانی ایران در ادبیات دراماتیک جهان با نگاه ویژه به قاضی حمص، دیوان بلخ و دُلپاتس
(سندباد نامه) در تاجر ونیزی ویلیام شکسپیر
محمدرضا شهبازی، سمیه آورند ………………………………….91
• خوانش فراواقعگرایی تعزیه درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین از منظر زمان و
مکان
سیدعلی عسگری ، فرهاد ناظرزاده کرمانی، احمد جولائی ………………….111
• بررسی تطبیقی شیوه اجرایی نقالی بزم و عشق و مطالعه موردی نقل سهراب کشی و نقل بیژن و منیژه با اجرای مرشد ترابی
زینب خسروی، اصغر فهمیمی فر………………………………….125

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
735 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 63

• سخن سردبیر ……………………………………………………………7
• پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی راد با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در
بوطیقای فضا
سید مصطفی مختاباد، علی رویین……………………………..11
• هندسه فضا در تئاتر باوهاوس(با تاکید بر نمایش”باله سه گانه” اثر اسکار اشلمر)
معصومه علی نژاد …………………………………33
• مقایسه تطبیقی رویکرد لی استراسبرگ، استلا آدلر و سنفورد مایسنر در روند تمرینات عملی هدایت بازیگر از
درون به بیرون و از بیرون به درون
محسن حکیمی، حمیدرضا افشار، فاطمه شاهرودی……………………………53
• تئاتر کاربردی و بازسازی شرایط جنگ در مناطق عملیاتی
حسین فدایی حسین، محمدعلی خبری ………………………….67
• بررسی مواجهه خود و دیگری در نمایشنامه جنگ مشرق و مغرب نوشته گریگور یقیکیان
ِ از منظر نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان
آزاده شاهمیری، ابوالقاسم دادور………………………………87
• نمایشنامه ی بدخلق مناندر: اصالت و خلاقیت ضمن به رسمیت شناختن قراردادهای متعارف کمدی نو
نرگس یزدی………………………………………113
• کنکاشی در باب تبیین مفهوم »تئاتر قدسی« با تکیه بر نظریات پیتر بروک و دیگران
اسماعیل شفیعی، ابوالفضل قاضی ……………………………………129

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
835 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 62

• سخن سردبیر ………………………………………………7
•رمزگشایی ازیک تناقض(چگونگی تبلور یوگای کلاسیک و مدرن در تئاتر گروتفسکی)
عاطفه حسینی، مهدی حامد سقایان……………………………………11
• تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران
مهرداد رایانی مخصوص ………………………………………….37
• مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دستنویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)
محمد عارف …………………………………………….. 51
• بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایشنامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو
گارسیا لورکا
سپیده باقری لویه، ناهید احمدیان………………………71
• ریختارنمایشی سیاه بازی
مریم نعمت طاوسی …………………………..93
• بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی دربوشهر
جواد جمیری ،عزت دیره……………………………….109
• مطالعه ای بر ساختار مونولوگ با تکیه بر مفهوم »مطلق زبان« فردینان دو سوسور
امین حیدری ……………………………………………125

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
910 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 61

• سخن سردبیر ……………………………………………..7
• بررسی ردپای جان بخشی آناهیتا بر عروسکهای آیین باران خواهی
زهره بهروزی نیا ………………………………………11
• چارچوبی برای تحلیل آیرنی از نگاه ریچارد رورتی در اثر نمایشی با نگاهی بر نمایشنامه زمستان66 محمد یعقوبی
سیده اعظم جعفری رستگار،مجتبی حسین نیا کلور………………………………..27
• فرهنگ تراژیک و زیبایی شناسی رنج یک مطالعه ی تطبیقی پیرامون مفهوم »فرهنگ« نزد نیچه و آرتو
سعید نیکورزم ………………………………………….51
• جایگاه لباس در پیشبرد کنش دراماتیک در تئاتر قرن بیستم با نگرشی بر آثار کارگردانان مطرح این سده
گلناز گلشن …………………………………………..71
• بازتولیدپذیری آثار کلاسیک در تئاتر مدرن
حمیدرضا افشار ……………………………………..93
•نقش و تاثیر آیینها در آثار نمایشنامه نویسان استان بوشهر
جهانشیر یاراحمدی، مهدی نصیری ……………………………….111
• افسانه ی افسون سودابه )جستاری کوتاه و متفاوت درباره جلوه نمایشی شخصیت سودابه در شاهنامه(
ساره تربیت، احمد حسینی کازرونی، مریم پرهیزکاری، داوود یحیایی…………………….125

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
776 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 60

• سخن سردبیر ……………………………………………7
• مفهوم عملکرد فضا در طراحی صحنه با تاکید بر شیوه کنشگر
رضا مهدی زاده …………………………………..11
• مفهوم رخداد و بدن در اندیشه های آلن بدیو و نظرات اجرایی وسوالد میرهولد در تئاتر
مهدی حامد سقایان، ابوالفضل حداد ……………………….27
• طراحی بعد عاطفی اجتماعی محیطهای یادگیری سازنده گرای اجتماعی منطبق با مولفه های نمایش خلاق
حسین مرادی مخلص، رحمت امینی، جمشید حیدری، صادق رشیدی ……………………..41
• شخصیت پردازی روشنفکر درنمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل (با تکیه بر رویکرد تحلیل مکالمه)
بهروز محمودی بختیاری، رکسانا دیّانی …………………………59
• تأثیر »مونولوگ« در معرفی قهرمان و پیشبرد موقعیت ِ های دراماتیک آثار نمایشی در عصر نئوکلاسیک
دکتر شهاب الدین عادل …………………………83
• بررسی ویژگیهای کمدی با رویکردی نسبت به ماهیت طنز در آثار “آنتون چخوف” با نگاهی به نمایشنامه “باغ آلبالو”
علیرضا بنیادی …………………………..101
• روایت غیرطبیعی در نمایشنامه های دهۀ هشتاد ایران
محمدباقر قهرمانی، پرستو محبی…………………..123

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
745 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 59

• سخن سردبیر ………………………………………..7
• بازنگاری قصه های کهن در قلمرو شبیه خوانی با نگاهی به تعزیه )دختر پادشاه ختن( سروده ی میر عزا کاشانی
داوود فتحعلی بیگی، مهدی دریایی ………………………11
• بررسی عناصر نمایشی در پرده خوانی به عنوان رسانه ای ایرانی اسلامی
ميترا خواجه ئيان، اشرف سلطان نيا …………………………..67
ِ یک افسانة جادویی: سلطان مار اثر بهرام بیضایی
ِ روایت نمایشی
• بازخوانی
مریم نعمت طاوسی …………………………………….85
• اقتباس از نمایشنامه “شاه لیر” درفیلم”آشوب” ساخته آکیرا کوروساوا، تحلیل شاخصه های فرهنگ
علی معروفی، نغمه ثمینی ……………………………103
ِ” هارولد گارفینکل در نمایشنامه ی اولئانا
ِروینگ گافمنو “روش شناسی قومی
ِ” ا
• بررسی نظریه “تحلیل نمایشی
اثر دیوید ممت
مينا جهانگیری، ناهید احمدیان ………………………..123
اهمیت و تأثیر سلاح گرم به مثابه عاملی »ساختاری« در ساخت پایان بندی های پنج درام اصلی آنتوان چخوف
مهدی ربی، رحمت امینی …………………………143
• توسعه و ساماندهی گروه های نمایشی با شیوههای نوین مدیریتی
سيمين اميريان، فریندخت زاهدی………………………..163

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
724 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 58

• سخن سردبیر ………………………………. ۷
ِتعزیه شهادت امام حسين(ع)
• خوانش بوطیقایی
رفيق نصرتى، مجيد سرسنگى، حسين رحمانى……………….. ۱۱
• بررسی زمان بندی روایت درنمايشنامه «درمصر برف نمی بارد» نوشته محمد چرمشير بر پایه
نظریات ژرار ژنت
فاطمه احمدى، امير كاووس بالازاده…………………………..۳۳
• گفتمان قدرت درنمايشنامه «جشن تولد» نوشته هارولد پینتر
بهروزمحمودى بختيارى،على امن پور……………………………۵۳
• اقتباس ازادبیات داستانی برای درام: زمینه ها و کاربردها
مهدى نصيرى…………………………………… ۶۹
• بازیابی مفاهیم مشترک میان آموزه های یوگا و عناصر سيستم بازیگری استانيسلاوسکی
مهدى حامد سقايان، عاطفه حسينى ……………….. ۹۵
• پژوهشی در باب ريشه های واقعگرایی سده نوزدهم روسيه در نمايشنامه های میرزا فتحعلی
آخوندزاده
احسان دياني، بهناز نادرى، سياوش آقازاده مسرور ……………….. ۱۱۷
• در هم تنیدگی زندگی، موسيقی و تعزیه ايرانی
سيدعبدالحسين مختاباد،احمدجولايى…………………۱۴۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
743 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 57

ريخت شناسى داستان «كوراوغلو و كچل حمزه» براساس نظريه پراپ
آزاده فخرى، قطبالدين صادقي …………………………………………….9
هپنينگ چيست؟ بررسى نگره ها و ويژگىهاى ساختارى هپنينگ
سيد سعيد هاشم زاده، رحمت امينى………………………………..25
رويكرد ِ پديدارشناسي اگزيستانسياليستي در درام سارتر
صمدرستمي، فرهاد ناظرزاده كرمانى………………………………..41
مطالعه تطبيقى شيوه هاى رويكرد دوكارگردان به تئاتر شرق: وسوالد ميرهولد، ادوارد /گوردن كريگ
مهدى حامد سقايان، صابرعاقلى………………………………..67
نمودهاى نمايشى اسطوره در اديان ايرانى
مريم بصيرى بيرق ، سعيد اسدى ……………………………………..87
درآمدي بر نقد جامعه شناسي در تئاتر
سيد مصطفي مختاباد، سيده نگار مختاباد…………………………………..117
بررسي تطبيقي «درام راديويي» و «درام صحنه اي»
غلامرضا خلعتبري…………………………………………………………..129
زبان دراماتيك در افسانه ها با تاكيد بر افسانه پريون در بوشهر
اشرف سلطانى نيا، ميترا خواجه ييان……………………………………….143

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
720 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 56

مطالعه ى چگونگى تأثير يوگا بر مكاتب بازيگرى (با تأكيد بر نظرات استانيسلاوسـكى، استراسـبرگ، كوپو و
گروتفسكى)
مهدى حامد سقايان، مهرداد مصطفوى ……………………………………………..9
گزاره هـاى تمجيـدى: بررسـى موضوعـات، كاركردها و عوامـل مؤثر بر آن، در نمايشـنامة شـب روى
سنگفرش خيس
بهروز محمودى بختيارى، هما محمودزاده…………………………………..29
بررسى تئاتر محيطى و تمايزات فرهنگى ايران با اين شيوه اجرايى
سيد سعيدهاشم زاده، اميردژاكام ………………………………………..47
تعزيه و سووشون بررسى و نقد الهام گيرى تعزيه از آيين اسطورهاى سوگ سياوش
سيد ابوالحسن عمرانى، اصغر فهيمى فر……………………………………59
تاثير فرانسه، روسيه و عثمانى بر تئاتر مشروطه
داوود بني اردلان، محمود عزيزى ……………………………………………..83
چگونگى كاركرد انواع گفتوگو در قرآن مجيد با تاكيد برآيه ى9تا37 سوره ى طه
مهدي فنائيان، تاجبخش فنائيان…………………………………………121
بررسـى نخسـتين نمايشنامه هاي ايراني( فارسـي و آذري ) بر بسـتر تحولات سياسـى اجتماعى تبريز در
دورهي قاجار
طلايه رويايى……………………………………………………145

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
677 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 54-55

پويايى دراماتيك در حماسه كوراوغلو از افسانه تا درام
(ارزشهاى دراماتيك حماسه كوراوغلو و دگرديسى آن)
آزاده فخرى، قطبالدين صادقى ………………………………………………7
تعليق در آثار اريك امانوئل اشميت
با نگاهى به سه نمايشنامة نواى اسرارآميز، خرده جنايتهاى زناشوهرى و عشق لرزه
احمد كاميابى مسك، مهدي تاج الدين ………………………………………31
تطور ماهيت كاتارسيس در دوره هاى هنرى
كتايون حسين زاده سلماسى،مهدى نصيرى……………………………….49
انتقال مولفه هاى فرهنگى در اقتباس از نمايشنامه براى فيلم با تاكيد بر فيلم “ترديد” ساخته واروژ
كريم مسيحى
علي معروفي، نغمه ثمينى ………………………………………………77
وامگيرى از شيوه هاى نمايش ايرانى براى تئاتر آپارتمانى با نگاه بر جامعه شناسى خانواده ى ايرانى
عرفان پهلوانى، محمد حسين ناصربخت، افشين عموزاده ليچايى…………………………97
تصوير زن در آثار دو نمايشنامه نويس ايرانى- چيستا يثربى و نغمه ثمينى
(با تأكيد بر ويژگىهاى كهن الگوى زن وحشى)
مهدى حامد سقايان، منصوره صديف………………………………………127
بررسى پايان نامه هاى ارايه شده در مقطع كارشناسى ارشد رشتة هنرهاى نمايشى دانشگاه سوره
رفيق نصرتى، مجيد سرسنگى، (خانم) فراز حسامى……………………………..155

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
739 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 52 – 53

ظرفيتهاي نمايشي متون كهن ايراني جستاري بر متن ماتيكان يوشت فريان
محمد علي خبري، محمود طاووسي ……………………………………………………..7
مقدمه يي بر تئاتر ديني به مثابه تركيبي ممكن
ميلاد اكبرنژاد………………………………………………………………..23
مقايسة نوع مواجهه مخاطب شهرى و روستايى با تعزيه
عطاءاالله كوپال، مريم محرابي…………………………………………………….45
شناخت نشانه ها در خوانش نمايشنامه با نگاهى به نمايشنامه سير روز در شب از يوجين اونيل
مريم بصيرى، رحمت امينى………………………………………………………………63
روايت نمايشى بهرام بيضايى از هجوم و استيلاى مغولان بر ايران
بهروز محمودى بختيارى ، مهسا معنوى ……………………………………………..97
جستار پيمايشى نقد و اجراى تئاتر دفاع مقدس در سالنهاى نمايشى تهران پس از انقلاب اسلامى
سيدميثم مطهرى ، مجيد سرسنگى…………………………………………………..119
سوءتفاهم و ادراك زبانى
جليل خليل آذر ، مرجان حسين زاده نمدى…………………………………….143
طنز نمايشي در متلهاي كودكانه
ميترا خواجه ئيان، حسن ذوالفقاري…………………………………………………………159
بررسى روابط بينامتنى در دو نمايشنامه ارثيه ايرانى اثر “اكبر رادى ” و مرگ فروشنده اثر “آرتور ميلر”
ناتاشا محرم زاده……………………………………………………………….181

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
932 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 51

فهرست
تاثير نمايش خلاق بر توانايى هاى فردى كودكان
يدالله آقاعباسى ……………………………………………………………………… 7
بررسيِ قصه هاي سوركارواني در گيلان با تاكيد بر ”عروسِ گولِي“ و ”پير بوبا“
رضا عاشورى فر، سعيد كشن فلاح……………………………………………………… 19
بررسى تطبيقى نمايشنامة آنتيگون اثر سوفكل و آنتيگون نوشتة ژان آنوى
لادن شيرمرد، بهروز محمودى بختيارى……………………………………………………… 35
كهن الگوى ازدواج مقدس در نمايشنامه هاى هنريك ايبسن با تحليل ستون هاى جامعه و روسمرسهولم
مجتبى دهدار……………………………… 49
نگارش نمايشنامه راديويى اقتباسى
مليحه مرادى، مهدى رحيميان……………………………………………………….. 77
بررسى تطبيقى عناصر نمايشى در تعزيه و كاتاكالى
زيبا توسلى، محمد حسين ناصربخت………………………………………………. 101
در اجرا « حضور » نشانه شناسي مفهوم
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………… 119
« ايوانف » در نمايشنامه ى « پايان بندىِ اگزيستانسياليستى » و « خودكشى »
مهدى ربى، رحمت امينى……………………………………………………………….. 145
« ماليخوليا و تاثير آن بر شخصيت جست وجوگر هملت »
مينوسادات مصطفوى، رحمت امينى……………………………………………..163

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
751 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره 50

فهرست
ويژگى هاى درام صوتى فارسى براى كودكان: بررسى موردى آثار شركت چهل و هشت داستان
الميرا كاظمى مجاورى، بهروز محمودى بختيارى…………………………………………. 7
نمايشنامه و نشانه هاى تصويرى
سميه يعقوبى، فرهاد ناظرزاده كرمانى، جليل تجليل………………………………….. 29
بررسى الگوى اقتباس براساس روند تبديل ساختارى رمان دل سگ ميخاييل بولگاكف به نمايشنامه
دل سگ محمد يعقوبى
مهدى نصيرى………… 57
بررسى سبك شناسانه نمايشنامه هاى اكبر رادى با تكيه بر آثار نگاشته شده دهه پنجاه
پوپك رحيمى، رحمت امينى…………………………………………………. 89
چگونگى طراحى لباس نمايش براساس مبانى هنرهاى تجسمى
مجيد اسدى فارسانى، مهدى پوررضائيان………………………………………… 109
سنه كا و بررسى نمايشنامه تى اس تيز و مقوله خشونت درآن
سميه ارسلانى، لطيفه سلامت………………………………………………… 133
ريشه ى تئاتر ابزورد در تراژدى هاى يونان باستان
خداداد رضايى، احمد جولايى……………………………………… 153

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
829 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره49

فهرست
« بررسى شيوه اجرايى رابرت ويلسون » باتكيه بر آرا ء كارگردانى
سيد سعيد هاشم زاده، محمودرضا رحيمى…………………………………. 7
منابع ادبى و نمايشى تعزيه نامه ها
داوود فتحعلى بيگى……………………………………….. 37
درام درتقابل با متن دراماتيك
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………. 53
بررسى حضور ديگران در نمايشنامه هاى آرتور ميلر با تكيه بر نمايشنامه هاى « مرگ فروشنده » و « همه، پسران من »

كيوان ميرمحمدى………………………………………….. 75
كهن الگوى خير وشر در سه نمايشنامه ى بيضايي
شيرين اخبارى،محمود طاووسى………………………………………… 95
حقيقت وتراژدي
سعيد شاپورى………………………………………………………………… 119
زايش درام در ايران
( تاملى بر ضرورتِ پيدايشِ صورتِ ادبىِ نمايشنامه در عصر پيشامشروطه به علت تحولات اجتماعى)
اشكان غفارعدلى……………………………………………………… 133
موانع تاريخ نگارى تئاتر در ايران
مرضيه برزوئيان……………………………………….. 153
تأويل تبارشناسانة قهرمان در تعزيه
سيدمصطفى مختاباد……………………………………………. 167

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
728 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره48

فهرست
تاملى بر يك وضعيتِ تئاترى سازه ها و بنيان هاى شكل گيرى تئاتر پسااستعمارى
مهرداد رايانى مخصوص …………………………………………………… 7
نظريات اجرايى اروين پيسكاتور و تأثير آن بر تئاتر مستند آمريكا
مهدى حامد سقايان، اميرنعيم حسينى…………………………………………… 29
كاربرد اشكال تعزيه، نقالى و روضه خوانى در تئاتر دينى معاصر ايران
بهزاد صديقى، قطب الدين صادقى………………………………………………. 47
همنشينى كلام و حركت در يك آيين بومى
جهانشير ياراحمدى، محمد حسين ناصربخت……………………………………….. 67
شخصيت هاى رئاليستى و كهن الگويى در تريلوژى مرگ در پاييز
مجتبى دهدار، ولى الله شالى……………………………………………………. 85
تاثير جنگ بر جهان بيني و آثار گونتر گراس و آرمان گاتي
با نگاهي به نمايش نامه هاي « تولد » و « پابرهنه ها تمرين انقلاب مي كنند »
سيد جواد روشن، رحمت امينى……………………………………….. 109
بررسى الگوى قرباتى ميترائيستى و ديونيزوسى در نمايشنامه ى شاه لير
مريم دادخواه تهرانى، فريندخت زاهدى……………………………………. 121
بررسى روايت از ديدگاه ژرار ژنه با نگاهى به نمايشنامه هايى از اكبر رادى
( شب به خير جناب كنت، باغ شب نماى ما، خانمچه و مهتابى)
مريم جعفرى حصارلو، تاجبخش فنائيان……………………………………. 151
جايگاه مفهوم « سرنوشت » در ايران باستان ونسبت اين مفهوم با عدم توسعه ى درام در ايران
مرضيه برزوئيان ، محمود طاووسى…………………………….. 165

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
929 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره47

فصلنامه تئاتر شماره47

فهرست
نقش هنر در بازسازی اجتماعی پس از بحران
یدالله آقاعباسی ………………………………………………………………… 7
«تحلیل گفتمان دراماتیک با نگاهی به گزیده ای از نمایشنامه های معاصر فارسی »
فرزان سجودی، رضا رمضان زاده …………………………………………………….. 17
نگاهی پسامدرن به نمایشنامه روزنکرا نتز و گیلدنسترن مرده اند اثر تام استاپارد
سعیدیزدانی، آزیتا عسگری، لیلا رفیعی…………………………………………… 43
رویکرد دیالکتیک هگل بردرام برشت
شهاب مجدي، صمد رستمی……………………………………………….. 57
تئاتر مینیمالیسم
نرجس روشن، قطب الدین صادقی ……………………………………………… 75
خوانش واسازانه دریدا در نمایشنامه «مردي كه حرف می زند » از محمد چرمشیر
محمد هاشمي، رامتين شهبازي…………………………………………… 101
اشخاص و مخلوقات بازی در تعزیه
داوود فتحعلی بیگی………………………………………………………….. 115
مقایسه ی مشخصه های کمدی در آثار «چخوف » و «شاو » با نگاهی به نمایشنامه های ایوانف
و مرید شیطان
حسین فدای یحسین، محمد علی خبری………………………………………….. 136
آرش کمانگیر، آرش بیضایی، آرش چرمشیر
شیرین اخباری، محمود طاووسی………………………………………….. 158

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
845 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید