فعالیت دفتر پژوهش ، آموزش و انتشارات نمایش

این مدیریت تاکنون  563 عنوان کتاب پژوهشی (تئوری) و نمایشنامه، 261 شماره ماهنامه‌ی نمایش و 82 شماره فصلنامه‌ی علمی پژوهشی تئاتر را به چاپ رسانده است. نشر نمایش توانسته لوح تقدیر پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی پروین اعتصامی را در سال 1391 را به دست آورد.

بازدیدها: 48721