دفتر پژوهش ، آموزش و انتشارات نمایش

دفتر پژوهش ، آموزش و انتشارات نمایش در چهار حوزه‌ی چاپ ماهنامه‌ی نمایش، فصلنامه‌ی تئاتر، نشر نمایش و برگزاری رویدادها ، نشست‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد. این دفتر یکی از موسسات معتبر پژوهشی و انتشاراتی تخصصی در ایران است که فعالیت‌های آن صرفا معطوف به حوزه تئاتر و هنر نمایش است.

 فعالیت دفتر پژوهش ، آموزش و انتشارات نمایش

این مدیریت تاکنون  563 عنوان کتاب پژوهشی (تئوری) و نمایشنامه، 261 شماره ماهنامه‌ی نمایش و 82 شماره فصلنامه‌ی علمی پژوهشی تئاتر را به چاپ رسانده است. نشر نمایش توانسته لوح تقدیر پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی پروین اعتصامی را در سال 1391 را به دست آورد.

بازدیدها: 35035